Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - De Verhalenverdieping
PDF – 61,3 KB 249 downloads

Definities & Toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan De Verhalenverdieping opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: het afnemen van interviews, het schrijven van portretten en levensverhalen, het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, het analyseren van kwalitatieve data, het schrijven van rapporten, het schrijven en redigeren van teksten en het verrichten van redactionele diensten, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.
Materialen: alle door opdrachtgever aan De Verhalenverdieping ter beschikking gestelde goederen, waaronder (digitale) foto's en fotobestanden.

2. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij in de opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. Afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.

3. Leveringen van derden zoals bijvoorbeeld vormgevers, fotografen, illustrators, drukkers en binders die door schrijver bij de voltooiing van de opdracht zijn betrokken, vinden plaats onder de leveringsvoorwaarden van deze derden.

 

Kwaliteit
4. De Verhalenverdieping verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de verstrekte opdracht. Nederlandstalige tekst is in de standaardspelling geschreven.


Eenmalige herziening

5. Bij de prijs van het geschreven portret uit het standaard pakket is één correctieronde inbegrepen.

6. De offerte van De Verhalenverdieping omvat de levering van tekst en eventueel eenmalige herziening aan de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de tekst zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen, tenzij dit expliciet is overeengekomen. Zijn meerdere herzieningen of wijzigingen gewenst, dan zal De Verhalenverdieping de daarmee gepaard gaande tijd apart in rekening brengen.

7. De opdrachtgever heeft voor het doorgeven van correcties veertien dagen de tijd, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen deze periode met correcties of goedkeuring komt, wordt de teksten geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd. Om misverstanden te voorkomen, worden correcties en goedkeuring uitsluitend per e-mail of schriftelijk aan De Verhalenverdieping doorgegeven.

 

Offerte en offertekosten

8. Aan een oriënterend telefoongesprek of email uitwisseling zijn geen kosten verbonden.
9. Voor een oriënterend gesprek en voor uitvoering van een opdracht op locatie wordt geen reistijd in rekening gebracht als de reisduur voor De Verhalenverdieping redelijk is in relatie tot de omvang van de eventuele opdracht. De reiskosten worden wel in rekening gebracht.

10. Alle offertes, prijsopgaven en voorstellen van De Verhalenverdieping zijn vrijblijvend en gelden in principe voor één maand, tenzij anders overeengekomen.

11. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Opdracht en opdrachtbevestiging

12. Van een geldige overeenkomst is sprake wanneer de opdrachtgever het door De Verhalenverdieping gedane voorstel tot het uitvoeren werkzaamheden – inclusief tijdsplanning en kostenoverzicht – aanvaardt.

13. Het voorstel wordt geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard indien deze het voorstel voor akkoord heeft getekend of per e-mail heeft bevestigd akkoord te gaan.

 

Betaling

14. De Verhalenverdieping kan voor aanvang van de werkzaamheden betaling van het gehele of gedeeltelijk te factureren bedrag verlangen of – bij langer durende opdrachten – betaling in termijnen.

15. De betaling van het geschreven portret uit het standaard pakket vindt in twee of drie termijnen plaats, in twee of drie gelijke delen. Het eerste deel dient te zijn voldaan vóór aanvang van het eerste interview, het laatste deel vóór het drukklaar maken van het portret en een eventueel derde deel halverwege deze beide tijdstippen.

16. Voor portretten op maat gelden de in de opdrachtovereenkomst vastgelegde betalingstermijnen.

17. Voor kwalitatief onderzoek gelden de in de opdrachtovereenkomst vastgelegde betalingstermijnen.

18. Voor overige werkzaamheden (o.a. copywriting, redactie) geldt de betalingsverplichting vanaf het moment van levering. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt. De betalingstermijn voor overige werkzaamheden is 15 dagen na factuurdatum.
19. Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, dan is hij van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die dertig dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Uitvoering van de overeenkomst

20. Bij het schrijven van een geschreven portret, maar ook voor andere werkzaamheden die dit verlangen, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat alle gegevens en materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan De Verhalenverdieping worden verstrekt.

21. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Verhalenverdieping het recht bepaalde werkzaamheden (tekst opmaken en drukken, professionele fotografie) door derden te laten verrichten.

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht

22. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd of uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. In principe gebeurt dit altijd in overleg. In de aangepaste overeenkomst worden in ieder geval de gevolgen voor de datum van voltooiing en de meerprijs worden vastgelegd. Zonder verdere afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij extra werkzaamheden tegen het afgesproken of gangbare(uur)tarief in rekening worden gebracht.

23. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is De Verhalenverdieping niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op vergoeding van schade voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.


Ontbinding
24. De Verhalenverdieping is bevoegd een overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer kan worden verwacht dat De Verhalenverdieping de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.
25. Bij ontbinding zijn de vorderingen van De Verhalenverdieping op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
26. Indien De Verhalenverdieping overgaat tot ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Overmacht

27. In geval van overmacht bij De Verhalenverdieping zal zij daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden haar verplichtingen opgeschort. Indien mogelijk zal De Verhalenverdieping een vervanger aandragen. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende meer dan drie maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever is verplicht het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en daarvoor te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

28. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan ziekte aan de zijde van de Verhalenverdieping.

29. Voor afspraken die tussen de opdrachtgever en de Verhalenverdieping zijn gemaakt (interviews, onderzoek, etc.) geldt dat de opdrachtgever geacht wordt om direct melding te doen van overmachtssituaties, indien deze het nakomen van de afspraak verhinderen. Indien de opdrachtgever verzuimt dit op tijd te doen, kan de Verhalenverdieping reiskosten en reistijd in rekening brengen.

30. Als er sprake is van overmacht bij de opdrachtgever, wordt in overleg bekeken of uitstel mogelijk is. Indien uitstel niet mogelijk of redelijk is kan de overeenkomst in onderling overleg tussentijds worden beëindigd. In dat geval is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden een evenredig deel van het afgesproken factuurbedrag verschuldigd.

 

Vrijwaring
31. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op inhoudelijke onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart De Verhalenverdieping tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Verhalenverdieping.

 

Aansprakelijkheid
32. De Verhalenverdieping aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele (indirecte) schade, tenzij de schade rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Verhalenverdieping. Voor het geval wordt geoordeeld dat De Verhalenverdieping geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat De Verhalenverdieping uitsluitend aansprakelijk is voor de vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.

 

Geheimhouding

33. De Verhalenverdieping en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of vanuit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

34. Door de Verhalenverdieping gemaakte aantekeningen en geluidsopnames kunnen na voltooiing van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever worden vernietigd. De opdrachtgever kan verder geen beroep doen op deze aantekeningen en opnames, die eigendom blijven van De Verhalenverdieping totdat eventueel tot vernietiging wordt overgegaan.

Auteursrechten

35. Het door De Verhalenverdieping geleverde geschreven portret uit het standaard pakket is uitsluitend bedoeld voor het overeengekomen gebruik in beperkte kring of op de eigen website van de opdrachtgever. Verdere vermenigvuldiging, uitgave of publicatie van het portret of een deel daarvan in enig ander medium, alsmede ieder ander gebruik dan is overeengekomen, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Verhalenverdieping.

36. De Verhalenverdieping verleent bij levering van haar overige teksten het exclusieve recht tot eenmalige publicatie en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor elk ander gebruik moet tussen opdrachtgever en De Verhalenverdieping een aanvullende overeenkomst worden gesloten. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in een ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.

37. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij De Verhalenverdieping.

38. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daartegen bij een van beide partijen overwegende bezwaren bestaan.

39. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van De Verhalen- verdieping krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
40. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van De Verhalenverdieping wordt beschouwd:

  • publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen

  • hergebruik van haar werk zonder toestemming

  • aantasting van haar werk

  • publicatie zonder naamsvermelding tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Geschillen
41. Op elke overeenkomst tussen De Verhalenverdieping en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van De Verhalenverdieping.

 

Samenwerking met derden

42. Als de opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt is dat niet van invloed op de nakoming van de opdrachtovereenkomst tussen De Verhalenverdieping en de opdrachtgever. De verplichtingen van de opdrachtgever jegens De Verhalenverdieping blijven onverminderd van kracht.

Amsterdam, 10 oktober 2017